Rank Holder in 2018-2019

BCA University Rank Holder

     Dhaval MukeshAnjaria
             2015-2018
     CGPA- 8.34, 4th Rank

        SHRESAH RAJ SHETTY
               2016-2019
       CGPA-8.80, 1st Rank

MBA University Rank Holder

     Aditi Shah
             2015-2017
     CGPA- 8.28 1st Rank

        Sangeeta V. Gandhi
               2016-2018
       CGPA-8.24 1st Rank

        Sakshi Shekhar
               2017-2019
       CGPA- 7.92 3rd Rank

        Akshita Sharma
               2018-2020
       CGPA-7.92 1st Rank

BBA University Rank Holder